STANDARDVILKÅR

Standardvilkår Holstebro Sportsrideklub (HOSK)

Generelt:
HOSK er en sportsforening, der drives med frivilligt, ulønnet arbejdskraft (frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde) under Folkeoplysningsloven. HOSK deltager aktivt i Holstebro Kommunes sportsforeningsarbejde og er medlem af Dansk Rideforbund. HOSK drives primært som sports rideklub, men tilbyder samtidig gode forhold for private der ønsker at opstalde deres heste. Det er en betingelse, at alle der bruger faciliteterne skal være medlem af HOSK.

Vi lægger vægt på at have en god omgangstone på stedet. Man skal tage hensyn til hinanden, så det er et sted, hvor man glæder sig til at komme og har lyst til at være. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det at drive en rideklub koster utroligt mange frivillige, ulønnede arbejdstimer af en valgt bestyrelse, centrale udvalg og andre frivillige. Det er en stor og omfattende virksomhed at drive i disse aktive medlemmers personlige fritid, så en omsorg samt forståelse for dette er helt central for en stadig vedligeholdelse af frivillighed og god HOSK ånd. Alle opfordres til at deltage i det frivillige arbejde, og har du lyst til at være en del af den løftestang som driver HOSK, så kontakt bestyrelse eller daglig leder desangående. Det forventes, at alle aktive medlemmer deltager i en vis omfang i afgrænsede konkrete opgaver i forbindelse med stævner eller lignende.

HOSK organisation består af en valgt bestyrelse, der fastsætter retningslinjer for klubbens aktiviteter og sikrer, at klubben drives efter den ånd og formål som er bestemt. Bestyrelsens arbejdsramme er nedfældet i klubbens vedtægter (se på www.holstebro-sportrideklub.dk), og bestyrelsen er den øverste bestemmende organ i klubben. Til at håndtere den daglige drift samt undervisning, er der ansat en daglig leder samt øvrige personale. Det er daglig leders ansvar at implementere bestyrelsens udspecificerede retningslinjer og bestemmelser, samt sikre at servicetilbuddet på HOSK opretholdes.

Bygninger & driftsredskaber ligger på arealer lejet af den affilierede selvejende institution Holstebro Ridecenter(S/I) og Holstebro kommune. Holstebro Sportsrideklub lejer sig ind på faciliteterne efter aftale med disse organisationer, og har fuld ansvar for at tegne klubbens strategisk- og daglig retningsline samt for ansættelse af personale.

HOSK formål:
Klubbens formål er, med udgangspunkt i ridesporten, at styrke det frivillige folkeoplysende forenings-arbejde i et forpligtende fællesskab og dermed styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. HOSK har fokus på ungdomsarbejdet. HOSK arbejder mod at skabe en løbende og konstant forbedring af alle aktive medlemmers ridefærdigheder, hestefaglig/-etisk viden, samt evne & lyst til at deltage aktivt i ridekonkurrencer, både i dressur og springning. HOSK drives primært som en rideklub, hvis livsblod er det engagement og energi som de frivillige medlemmer bidrager med. Klubbens ridesportsaktiviteter, herunder fællesskabetstyrkelse samt fremme af individuelle rideevner og viden, prioriteres som primære aktivitetsgrundlag.

Overordnet reglement

 • Det er daglig leder der har det daglige overordnede ansvar på stedet
 • Al færdsel på klubbens arealer, både til fods og til hest, er på eget ansvar og egen forsikring
 • Ryttere, der bruger klubbens område og faciliteter, skal være medlem og indløse facilitetskort eller deltage på undervisningshold
 • Skader på folde, hegn, materialer, bygninger osv. skal straks meddeles til daglig leder, så disse kan udbedres
 • Rygning er kun tilladt ved cykelstativerne foran stalden. Benyt askespandene / blomsterkumme og udvis ansvarlighed i forhold til brandfare
 • Løb/larm er ikke tilladt på stald- og arbejdsarealer eller omkring hestene, da det kan forårsage ulykker
 • Alle skal være med til at holde ro og orden på rideskolens arealer og i bygningerne. I særdeleshed henvises til, at staldgange skal fejes efter brug og kantineområderne skal efterlades i mindst samme stand som man fandt dem i. Der opfordres til, at alle hjælper proaktivt til overholdelse af dette, og hhv fejekoste og støvsuger/rengøringsmaterialer findes i nærheden af de nævnte områder. Det er frivillige medlemmer der rydder op ellers, så giv en hånd
 • Alle skal omgås ponyer/heste og hinanden med fornuft og respekt
 • Alle skal bidrage til, at der er en god og venlig atmosfære i klubben. Klubundergravende virksomhed tolereres ikke, og en direkte kommunikationsform, kendetegnet ved proaktiv problemløsning, opfordres
 • Mobning og klubundergravende virksomhed på sociale medier anses i samme lys som hvis det skete på klubbens arealer, og tolereres ikke
 • Ethvert medlem har pligt til at holde sig orienteret omkring regler, priser, retningslinjer m.m.
 • Informationer om drift, retningslinjer for løbende serviceydelser samt klubinformation generelt kan ses i stalden ved opslagstavlene samt på hjemmesiden www.holstebro-sportsrideklub.dk. Hjemmesiden fungerer som klubbens primære oplysningskilde. Facebook kommunikation bruges primært af medlemmerne selv, og er til ikke klubvigtige informationer. Facebook anses af HOSK som en sekundær supplerende informationskilde ift klubmeddelelser og informationer
 • Tyveri er strafbart og meldes til politiet. Tyveri fører til direkte bortvisning
 • Daglig leder har bemyndigelse til bortvisning af medlemmer ved grove og gentagende overtrædelser af reglementet
 • Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal samles op. Ansvarlig- og respektfuld adfærd skal udvises med hunde når der omgås heste/ponyer samt medlemmer i øvrigt
 • Der må ikke leges på møddningsplads, halmområde og ved maskiner
 • Elev og halvparter skal bære ridehjelm op til 18 år både ved ridning og stalden.
 • Hvis man rider under tunnelen skal man være i følge en voksen over 18 år 
 • Spørg ridelæren om du er klar til at ride i den store skov.
 • Halvparter må ikke have løse heste i ridehuset
 • Ved tvivlsspørgsmål kontaktes daglig leder

Stald og foldregler

 • Åbningstider skal overholdes. Se disse på tavlen eller www.holstebro-sportsrideklub.dk
 • Rygning er STRENGT FORBUDT i stalden
 • Det er påbudt at bære forsvarligt og lukket fodtøj ved håndtering at ponyer/heste
 • Det er ikke tilladt at ride i eller igennem staldene
 • Fastgør dig ALDRIG til ponyen/hesten ved fx at binde træktov rundt om hånden eller livet
 • Sidste mand lukker alle døre, og slukker alt lys
 • Husk altid at feje staldgangen når du er færdig med at ride
 • Vandspiltorvet rengøres og fejes grundigt efter brug
 • Du skal selv rydde op og feje efter dig i saddelrummene
 • Foldene må benyttes frit efter gældende regler. Se disse på infotavlen
 • Pony/hest skal altid trækkes i træktov
 • Heste må ikke være løse på staldgangen, og skal altid være under opsyn
 • Passér aldrig en hest der er bundet på staldgangen, uden at løsne kæderne
 • Der muges ud i halm- og spånbokse af personalet efter retningslinjer specificeret af daglig leder. Se infotavler eller spørg daglig leder
 • Se i øvrigt sikkerhedsinformation på tavlerne
 • Alle opstadede heste på HOSK får taget orme prøver 2 gange årligt. på opstalders regning 
 • Ved tvivlsspørgsmål kontaktes daglig leder
 • Der er ingen foldordning på søn-helligdage. Der er ingen refusion for søn- og helligdage

Hal og baneregler

 • Det er påbudt alle at ride med ridehjelm, og børn under 12 år må ikke ride alene
 • Alle har lige ret til at benytte haller og baner efter gældende regler, såfremt man er medlem og har indløst facilitetskort
 • Der rides venstre mod venstre, skridtende har fortrinsret på hovslaget
 • Skridt skal i videst muligt omfang ske på hovslaget, der rides én og én
 • Hold ikke unødigt stille på hovslaget
 • Det er påbudt at bære lukket fodtøj på under ridning, med glat eller let rillet sål med lille hæl
 • Forstyr ikke underviseren, og vis hensyn til den, der undervises
 • Overdrevet grov ridning er ikke tilladt. Ej heller uhæmmet anvendelse af pisk og sporer. Der vil blive holdt opsyn med dette og kan udløse advarsler
 • Al ridning i skov og terræn skal foregå på anviste veje og stier, og på ansvarlig vis. Husk at overholde færdselsloven ved ridning på vej
 • Det tilrådes at ingen rider alene i skov og terræn. Det anbefales at bruge ridehjelm og medbringe en mobiltelefon. Børn under 12 år må ikke ride i skovarealerne uden en voksen over 16 år er med
 • Ved indendørsstævner begrænses adgang til ridehaller, hvilket forventes respekteret af medlemmerne
 • Ved hold undervisning i ridehal er pågældende hal lukket for andre. Se undervisningsplan på opslagstavlen
 • Løse heste (KUN i lille ridehal) skal være under konstant opsyn af en person
 • Longering foregår i lille ridehal – vis hensyn til ridende. Personalet er undtaget i forbindelse med undervisning/tilridning af heste. i weekender & helligdage tillades longering inden kl.11 og efter kl.17
 • Longering på nederste udendørsdressurbane (mod vejen længst væk fra klubhuset) er ikke tilladt
 • Ved springning skal alle under 18 år bære sikkerhedsvest
 • Alt springning skal foregå under opsyn af en person over 18 år, som skal stå på jorden
 • Springning på den udendørs græsspringbane (stævnebanen) er kun i forbindelse med undervisning eller efter specifik angivelse fra daglig leder – se tavlerne for nærmere info
 • I vinterperioden og perioder med vinterligt vejr, må der påregnes at der er opsat spring i ridehallerne til undervisningsformål når påkrævet. Se undervisningsplanen på infotavlerne
 • Ridning på græsset rundt om udendørs dressurbaner er ikke tilladt
 • Det er tilladt at stille enkelte forhindringer op inden kl 14 i hallerne, under betingelse af at der er plads. Der ryddes op efterfølgende og der skal være en person over 18 tilstede. Der skal udvises respekt for andre ryttere
 • Se i øvrigt sikkerhedsinformation på tavlerne
 • Ved tvivlsspørgsmål kontaktes daglig leder

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG BETALING VIA HJEMMESIDEN

Introduktion

Oganisationens juridiske navn: Holstebro sportsrideklub

Selskabsform:

CVR-nummer:17076795 

Officiel e-mail adresse: Formand@holstebro-sportsrideklub.dk

Officiel web-adresse: http://www.holstebrosportsrideklub.dk

 1. Vilkår og betingelser for hjemmesiden

 1. Ved benyttelse af denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

 2. Foreningen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

 3. Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

 1. Pris og betaling

 1. Det er en forudsætning for medlemskab af foreningen, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af foreningen og dennes leverandører.

 2. I forbindelse med din første betaling godkender du, at foreningen fremover må trække kontingentet fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab, eller melder dig ud af foreningen.

 3. Beløbet du skal betale for medlemskabet af foreningen, trækkes automatisk via dit betalingskort.

 4. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.

 5. Foreningen benytter DIBS, som er godkendt af NETS A/S til denne form for transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.

 6. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos foreningen, men hos DIBS.

 7. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår, og du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte foreningen og eventuelt melde dig ud, se nærmere herom andet steds på siden eller kontakt foreningen ved tvivl.

 8. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender foreningen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.

 9. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i foreningens KLUBMODUL, klik på "Dine tilmeldinger", og klik herefter på" Ret Dankortinfo", og opdater med de nye oplysninger. "Ret Dankortinfo" kommer først frem, når du har modtaget dit nye Dankort.

 10. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på foreningens KLUBMODUL som beskrevet ovenfor.

 11. Når du køber varer eller ydelser af foreningen via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S

 12. Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra foreningen, accepterer du, at foreningen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

 13. Foreningen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

 14. På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler: Dankort, Visa/Dankort, eDankort

 15. Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen

 16. Foreningen benytter DIBS og quickpay som betalingsgateway. DIBS A/S og Quickpay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S. Læs mere på hhv. dibs.dk og quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

 17. Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt

 1. Fortrydelsesret

 1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelser o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12" . I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse i.e klubben, foreningen eller organisationen. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte enten Klubmodul Kundeservice eller til den sportsklub, forening eller organisation som leverer ydelsen, op til 14 dage efter købet har fundet sted i så fald.

 2. Har du købt en vare har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til den sportsklub, forening eller organisation, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 1. Personoplysninger

 1. Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

 2. Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

 3. De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

 4. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

 5. De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos nærværende forening via Klubmodul eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

 6. Som registreret bruger hos foreningen eller foreningens leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 7. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

 1. Brugernavn og adgangskode

 1. Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos nærværende forening via Klubmodul, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

 2. Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

 3. Du kan bestille en ny adgangskode på denne hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.

 1. Nyhedsbreve

 1. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

 2. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

 3. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.

 1. Cookies

 1. I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

 2. I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies"

 1. Tekniske krav til brugerens computerudstyr

 1. Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

 1. Ansvarsfraskrivelse

 1. Nærværende forening og Klubmodul er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

 2. Klubmodul og foreningen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

 3. Foreningen tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

 4. Foreningen indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

 5. Selvom Foreningen tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og nærværende forening kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul samt nærværende forening forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

 6. Foreningen og Klubmodul er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

 7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Foreningen.

 8. Foreningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

 9. Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, Foreningen har leveret, skal du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor og bede om en udredelse.

 10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Klubmodul eller Foreningen ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

 1. Kundeservice

 1. Generelt: I henhold til Stk. 9.9 vil Foreningen så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte Foreningen ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.

 2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor, og Foreningen vil forsøge at hjælpe dig

 3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at foreningen accepterer dine ønsker.

 4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, foreningen har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.

 5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor.

 1. Force majeure

  1. Foreningen er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

  2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

   1. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

   2. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

   3. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

   4. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

   5. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

   6. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

  3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.

Herunder kan der være yderligere tilføjelser foreningens forretningsbetingelser:

Opsigelses betingelser for fortløbende ydelser:
Alle fortløbende ydelser kan afmeldes ved skriftlig henvendelse til Formand@holstebro-sportsrideklub.dk. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 1 måned.

Seneste Nyheder

Flere nyheder

Kommende begivenheder

Se kalender